Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sơn hà nhật nguyệt

Sơn hà nhật nguyệt

Tác giả: Mộng Khê Thạch/Cổ Kính

Thể loại: Ôn nhu mặt lạnh Ung Chính công, thông minh Bát A ca thụ, công sủng thụ. HE.

Độ dài: 5 quyển gồm 158 chương và 4 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sơn hà nhật nguyệt”