Sự thật

10 Điều Vợ Dặn

Làm trai cho đáng nên trai- Mười điều vợ dặn chớ sai một điều :

Thứ 1 Không được nhậu nhiều – Đúng 5 rưỡi chiều là phải hồi gia.

Thứ 2 Không được lân la – Những nơi thư giãn mát xa mát gần.

Thứ 3 Cứ mỗi cuối chiều – Chở vợ đi sắm áo quần thời trang. Tiếp tục đọc “10 Điều Vợ Dặn”